5th January, 2010

Woww

Woww


"Give a man a fish, he will eat for a day. Teach a man how to fish, he will eat for the rest of his life."
13satria:

I will try =)

I will make you smile too :-)

13satria:

I will try =)

I will make you smile too :-)


Smart Geek Student

Smart Geek Student


Error LOL

Error LOL


4th January, 2010

What’re you doing?

What’re you doing?


Hey watch me

Hey watch me


2nd January, 2010

Patrick for President

Patrick for President


1st January, 2010

It’s a Flower

It’s a Flower


UI ASCII

posted 4 years ago

punyaoz:

((((((((<(((<(<((<((((((((~~(<(~(~<((<(((((<((((((((((((((((
(((((((((<((((((<((<<(((~~(zBBD<((~<(((<<(((((((((((((((((((
((((((((<(((((<(~<(<(~<~~~sBBNNBs~((((<(((<((<((((((((((((((
(((((((((<(<(<(~<<((<((~DDBNBBNNBBz((((<((~<<(((((((((((((((
(((((((((<((<(~(((~(~~zBBB=BNNN(<BBB(<~(~(((~((<((((((((((((
((((((((((<<~~~-~(<~~sNBBs~zNNN--BNBB~<~sz<(~~((((((((((((((
(((((((((<~~-BBBBDh-~BNND~~+BNB-~~BNNB~~BDBBBB(~((((((((((((
(((((((((((-BNBNNB-(BBNB(~((BBB-((zNNB+~'BBNNBB~((((((((((((
(((<((<(~(-DBBNNNs~(BNNB~((~BNB~(~=BNBh~~BBBNDNs((((((((((((
<(<~<((((-(BBNNBB+~-BNNB-((~BNB-~<<BNBh~-DNBNNNB~~~(~<((((((
((((((~=D'hBNNBNBB~(=BBN-(--NBB-~~zBNB~-~BNNBNNB<(Bh~~((((((
(((<~(+DB~=BNNNBNNs-~BNBD~~(NBB-~~BNBh-(BBNBBNNN(-BBB~<(((((
(((((~DBN-~BBBNNBNNs~~BBB'((BNN~~(NBB---BNNBNNBB-~NNB~(~((((
((((((BNB=(sBNNBNNNND--BBB<BBBBB~BNB-(BNBNNNBNB-'BNBB-~<((((
(((((<BBNNz~-NNNBNNBNNB~(BBBBhBBBB'=NBNNNNBBNB-~NNBNB-(~((((
<~<~<~BNNNBB--NBBBBNBBBB='DB-((DB-DBBBBBBBNB<(~BNDNBB-D(((((
(~~BB-+BNNNNBBz~(~~(~(-=BB-(~~~(=BB<~~<(~-(sBBBNNNBBz~BB~(((
~<+BBN~zBNBNBB~(~(~-~~(~-BB~((~(BB~~~(~~(-~~'=NBNNs~-BNN+(((
<~sBNBB'-<==<--=BBBBs(~(~~B((~(<B--~('hBDBDBs'~-'~-(BNNB+(((
~(-BBNNNNs=zBBBz-(''hDh~(-+z((~+B~(~DBz-~~~(BDBBBBBBNBNB~~((
<(~DBNBNNBNBDh-(~~~((~DB~(~B~((B(~-BB(~~-~~-(<BBBBNNBBB+((((
~<z~=NBNNNBB+~~(~=zD<-~DB~'D(~~D~(BD~-<DBBs-~~-DNNBNNN--hz((
(DB--(BBNBD~~((hDBhsBD'<B+<(B'zs~(B<-DDh+=BD(~(~-hBDh~-<BB((
(DBNz----~-~(<D<~~~(~=D=DB~~BBB<-BB<B+~~(~~-DD-~<--~'=BNBB~(
~sBNBNBNBBB~-B(~~~-~((-BBBh~s~B=-NBB(<~~((-~(=B~zBNNNNNBB=(<
~~BNNNNBBN=(B(~(<+BD((~<DNBDBNBN'NNs~-<zBh((~(BD'BBNNNBNB~~(
(~'BBNBNN-zBB((~(+-D((~~=BBNNNNNNBD~((-B~=(((~~DB((BBBB<-(~(
(sh---~.sNBB~~((((~D(~<~~BB'(NB-hB'<(-~B-((<(((<BBNs'~'~Bh((
~~BBD<zNNNB~~<(<(~'B~(~<-BB'~Bh--B+~((~Bz~<~<~((sBNNNBNBD(((
((<BBNBNND~~~(((~(BB(~(=~BB~'Bz--BB=h(-BB~(<<<((~(BBNNNB(-((
~~<~sBNB--D~<(((+-BB=-BBNBB~(ND-~BBNBs(BBD((~((((s'-sz-(~<~(
<<(z<'-(BBB~(((((-BNDNBNNBBsBBB<BNNDNBBBB+~((~<~~BBBzsDB~(<(
(((DBNBNNBs((<(((~<BBz<-~'(NBBBBB~-'-(sh<-((((((~BBBNBBD~(((
<~(~DBNNBz~((~<(<~sBBBBBBB'B<~-B=<BBBNBBBh~<~<((s-zNBBh~((((
(<(((~''~(B(((~(D++BNB((-'-B-B~-B---~(BBD+=B~~~~BB+~--(~((((
((((~~DDBDB(-(~D-hB.D~shBBNs-BB'BBNBDh~B~D=~D(~~DNBBB-(~((((
<((((<-DBBh-<~D-B~-B+~zBhBB'NNBssDDDh(~'D'hs-B-D-=BB=(((((((
(((<(~(((=hBBB-h=-B-~(~~-BhBBNBB+Bs~~((~<B~B(<hBNBB((~(<((((
((<(<~((~BBB(B-B-=s(~~~~~-(NB=NBB-~-((~((D~~D-B<BB+-~<(<((((
((<((<~(-(s<-BDh-D<~(~<hBD<'sBB+-+BBz+~--B--BB=sBB=~((((((((
((((((((sBBNBD'(BBBD=--=BBBs-<'-zBBBs(~~shz('hBNBBB(((<(((((
((((((((~B-hBNBNNNBNBBBD('-BNBNB=~'~DBBBBBNNNBBB-(s(((((((((
((((((((((~~DBBBBNNBB<-h(-BNNBBNB(~zh'<hBBNBBBB-~~(((<((((((
((((((((((<~-~hDs~'~=BB-(sNB~--BN<(~'BBh-.-(=-(<(((<((((((((
(((((((((((<~(~(BBBNB<-BhBNNBBBNNh~DN'<BBNBB-(~(~((<((((((((
((((((((<<<(<(~~zBBB'+BN=BBhNNBzBh-DBBs-BBD<~(<(<(((((<(((((
((((((((((((((((~~((BBBBB-NNNhNBB-~BBBDB~~<(((((((<(<(((((((
((((((((((((((((((((~~~--~(BNBBBh~~~~~~~~<~(((((<(((((((((((
((((((((((((((((((((((((((~=BBB=~(((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((('(~((((((((((((((((((((((((((((


Universitas Indonesia

 

Copyright © 2009 Watch & Learn All rights reserved.
TumbleDesk Theme by Dave & Laptop Geek.